การรับประกันสินค้า

ผลิตภัณฑ์ทุกตัวภายในเว็บไซต์ LUXRAM THAILAND จะได้รับการรับประกันสินค้าทันที นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ชำระค่าสินค้า

โดยมีข้อกำหนดดังนี้

ระยะเวลารับประกัน 1 ปี*

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. ถ้าสินค้าเกิดปัญหาในอายุประกัน บริษัทฯจะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันทีและลูกค้าต้องส่งสินค้าที่เสียกลับมาเปลี่ยนพร้อมใบเสร็จหรือหลักฐานการสั่งซื้อ
  2. การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
  3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนสินค้าใหม่ หากสินค้าชำรุด หรือเสียหายอันเกิดมาจากการใช้งานผิดวิธี หรือการต่ออุปกรณ์ผิดวิธี, การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานของสินค้า และการใช้งานผิดประเภท ที่มีเขียนไว้ในฉลากสินค้า
  4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าที่แตก หัก เสื่อมสภาพ ดัดแปลง หรืออยู่ในสภาพไม่ปกติ
  5. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายและชำรุดอันเกิดจากภัยพิบัติทุกประเภท รวมไปถึงแมลง และความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้งานเอง