เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

          ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้และการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่าน ในฐานะผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ ตลอดจนการสั่งซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ในฐานะลูกค้า ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ขอท่านโปรดยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

          บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด หรือใช้ชื่อเว็บไซต์ในนาม Luxram Thailand เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลและจัดการเว็บไซต์นี้โดยผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ยอมรับและรับรู้ว่ามีสิทธิเพียงเข้าชม และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าวเพื่อพิจารณา เปรียบเทียบ และทำการสั่งซื้อสินค้าที่มีอยู่บนเว็บไซต์เท่านั้น โดยผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่ทำสำเนา ดัดแปลง เนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ดูแลเว็บไซต์

          บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และบริษัทฯไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือต่อบุคคลใดๆหากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับและให้ความตกลงกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

          เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น บริษัทฯไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าลักษณะใดกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทฯจึงไม่รับรอง รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้ทุกกรณี

          ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมาย ผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบแล้วว่า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อ การแสดงความคิดเห็นอันเป็นเท็จ หยาบคาย ล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมายทุกกรณี และบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการลบข้อความดังกล่าวจากเว็บไซต์

          บริษัทฯไม่รับรองว่า เว็บไซต์ของ Luxram Thailand ปราศจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงไวรัสเวิร์ม สปายแวร์ หรือไฟล์อื่นใดที่เป็นซึ่งเป็นอันตรายอื่นๆ และจะไม่รับผิดต่อความสูญหาย เสียหาย ที่เกิดจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายดังกล่าวในการเข้าถึงการบริการเว็บไซต์นี้

          หากผู้ใช้เว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ ให้ถือว่าคือลูกค้า ลูกค้าควรศึกษาวิธีการสั่งซื้อ การชำระเงิน และนโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้าให้ละเอียด เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง หากเกิดข้อผิดพลาดจนก่อให้เกิดข้อพิพาท โดยลูกค้าไม่ได้ศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์การฟ้องร้องให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย

ผู้ใช้เว็ปไซต์ควรปฎิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการอย่างเคร่งครัด